محصولات رطوبت سنج


 Dewpoint Meter رطوبت سنج 

رطوبت‌سنج‌ها ابزارهایی هستند که برای اندازه‌گیری میزان رطوبت در محیط‌ها یا مواد مختلف استفاده می‌شوند. رطوبت سنج‌ها معمولاً میزان رطوبت را به صورت نسبی یا مطلق اندازه‌گیری می‌کنند. رطوبت نسبی بیان‌کننده مقدار بخار آب موجود در هوا در مقایسه با حداکثر رطوبتی است که آن هوا می‌تواند در همان دما داشته باشد. رطوبت نسبی به صورت درصدی بیان می‌شود و نشان‌دهنده میزان اشباع هوا با بخار آب است. رطوبت مطلق به عنوان واحدی برای اندازه‌گیری مستقیم میزان بخار آب در واحد حجم هوا استفاده می‌شود.

 

انواع رطوبت سنج 

  • رطوبت‌سنج الکترونیکی (Electronic Hygrometer)
  • رطوبت‌سنج نقطه شبنم (Dew Point Hygrometer)
  • رطوبت‌سنج کاپستون (Capacitive Hygrometer)
  • رطوبت‌سنج مقاومتی (Resistive Hygrometer)
  • رطوبت‌سنج امواج میکروویو (Microwave Hygrometer)

 

رطوبت‌سنج الکترونیکی

 این نوع رطوبت‌سنج‌ها از حسگرهای الکترونیکی برای اندازه‌گیری رطوبت استفاده می‌کنند. حسگرها معمولاً بر اساس تغییرات مقاومت الکتریکی یا خواص دیگر متغیر با تغییر رطوبت عمل می‌کنند. خروجی این رطوبت‌سنج‌ها معمولاً به صورت دیجیتال یا آنالوگ است.

 

رطوبت‌سنج نقطه شبنم 

این رطوبت‌سنج‌ها میزان نقطه شبنم را اندازه‌گیری می‌کنند، یعنی دمایی که در آن رطوبت هوا به حالت شبنم تبدیل می‌شود. این رطوبت‌سنج‌ها معمولاً از اصول سردسازی و نقطه شبنم استفاده می‌کنند.

 

رطوبت‌سنج نقطه شبنم (Dew Point Hygrometer)

 

رطوبت‌سنج کاپستون

رطوبت‌سنج کاپستون بر اساس تغییرات ظرفیت الکتریکی ماده حساس در مقابل رطوبت عمل می‌کند. در داخل رطوبت‌سنج، یک حسگر کاپستون قرار دارد که شامل دو الکترود مواجه با یک لایه ماده حساس به رطوبت است. با افزایش رطوبت، ماده حساس تغییر ظرفیت الکتریکی خود را تجربه می‌کند و به تبدیل این تغییر به یک سیگنال الکتریکی می‌پردازد.

 

رطوبت‌سنج مقاومتی 

رطوبت‌سنج مقاومتی با افزایش رطوبت، مقاومت الکتریکی حسگر تغییر می‌کند و این تغییر مقاومت الکتریکی توسط یک مدار الکترونیکی تبدیل به یک سیگنال الکتریکی می‌شود که قابل اندازه‌گیری است.

 

رطوبت‌سنج امواج میکروویو 

در رطوبت‌سنج امواج میکروویو یک سیگنال میکروویوی به هوا فرستاده می‌شود و مقدار بازتابی این سیگنال توسط بخار آب موجود در هوا اندازه‌گیری می‌شود. بر اساس این بازتاب، میزان رطوبت در هوا تعیین می‌شود.