محصولات ترانسمیتر فشار


ترانسمیتر فشار  Pressure transmitter

ترانسمیتر فشار نوعی تجهیز اندازه‌گیری است که برای اندازه‌گیری و انتقال اطلاعات مربوط به فشار سیالات در سیستم‌ها و فرآیندهای صنعتی استفاده می‌شود. این دستگاه قادر است فشار سیال را به سیگنال الکتریکی تبدیل کند تا بتواند به سیستم‌های کنترلی و نمایشگرها ارسال شود. ترانسمیتر فشار معمولاً شامل یک حسگر فشار و الکترونیک ترانسمیتر است. حسگر فشار مسئول اندازه‌گیری فشار سیال است و معمولاً به صورت فیزیکی در معرض فشار قرار می‌گیرد. انواع مختلف حسگرها مانند حسگرهای نیمه‌هادی، حسگرهای پیزورزیستیو و حسگرهای مموریال می‌توانند برای این منظور استفاده شوند.

 

انواع ترانسمیتر فشار

  • ترانسمیتر فشار گیج یا فشار نسبی (Pressure gauge transmitter) 
  • ترانسمیتر اختلاف فشار  (Pressure difference transmitter)
  • ترانسمیتر فشار مطلق (Absolute pressure transmitter) 

 

ترانسمیتر فشار گیج یا فشار نسبی

ترانسمیتر فشار گیج از ترکیب یک حسگر فشار گیج (Pressure gauge) و یک الکترونیک ترانسمیتر تشکیل شده است. حسگر فشار گیج شامل یک لوله حساس به فشار است که در داخل آن یک گیج فشار قرار دارد. وقتی که فشار محیط اعمال می‌شود، گیج فشار تغییری در مقدار مقاومت الکتریکی خود نشان می‌دهد که به عنوان سیگنال ورودی به ترانسمیتر استفاده می‌شود.

 

ترانسمیتر فشار گیج یا فشار نسبی (Pressure gauge transmitter) 

ترانسمیتر اختلاف فشار

ترانسمیتر اختلاف فشار برای اندازه‌گیری اختلاف فشار بین دو نقطه یا دو محیط مورد استفاده قرار می‌گیرد. عملکرد آن بر اساس اصل پاسخ‌گویی حسگرهای فشار به تغییرات فشار است. ترانسمیتر اختلاف فشار شامل دو حسگر فشار است که به دو نقطه یا محیط مورد نظر متصل می‌شوند. هر حسگر فشار تغییرات فشار را به صورت سیگنال خروجی تولید می‌کند. این سیگنال‌ها به الکترونیک ترانسمیتر وارد می‌شوند.

 

ترانسمیتر اختلاف فشار  (Pressure difference transmitter)

ترانسمیتر فشار مطلق

ترانسمیتر فشار مطلق نوعی تجهیز که برای اندازه‌گیری فشار نسبت به فشار مطلق فضا استفاده می‌شود. فشار مطلق فشاری است که نسبت به فشار محیط محدودیت ندارد و با توجه به فشار موجود در فضا اندازه‌گیری می‌شود. این دستگاه شامل یک حسگر فشار و یک الکترونیک ترانسمیتر است که فشار را به صورت سیگنال خروجی تبدیل می‌کند.