محصولات ترانسمیتر سطح


ترانسمیتر سطح Level Transmitter

ترانسمیتر سطح نوعی تجهیز اندازه‌گیری است که برای اندازه‌گیری سطح مایعات یا مواد جامد در مخازن ذخیره‌سازی استفاده می‌شود. این تجهیز معمولاً شامل سنسورها و الکترونیک‌هایی است که سطح مایع را تشخیص می‌دهند و اطلاعات مربوط به آن را به صورت سیگنال الکتریکی به سیستم کنترل یا نمایش می‌دهند. این ترانسمیترها اطلاعات در مورد سطح مایع را به صورت سیگنال الکتریکی تبدیل کرده و به سیستم کنترل یا نمایشگر ارسال می‌کنند.

 

انواع ترانسمیتر سطح

  • ترانسمیتر سطح آلتراسونیک (Ultrasonic level transmitter) 
  • ترانسمیتر سطح هیدرواستاتیک  (Hydrostatic level transmitter)
  • ترانسمیتر سطح خازنی (Capacitive level transmitter) 
  • ترانسمیتر سطح راداری (Radar level transmitter) 
  • ترانسمیتر سطح مغناطیسی (Magnetic level transmitter) 
  • ترانسمیتر سطح اختلاف فشار   (Pressure difference level transmitter)
  • ترانسمیتر سطح مایکروویو هدایت شده (Microwave level transmitter) 
  • ترانسمیتر سطح دیسپلیسری   (Display level transmitter)

 

ترانسمیتر سطح التراسونیک 

عملکرد ترانسمیتر سطح آلتراسونیک بر اساس ارسال و دریافت امواج آلتراسونیک است. ترانسمیتر شامل یک سنسور آلتراسونیک است که امواج آلتراسونیک را به سمت سطح مایع ارسال می‌کند. این امواج با برخورد به سطح مایع، به عقب بازتاب می‌شوند و توسط سنسور دریافت می‌شوند. بر اساس زمانی که طول می‌کشد تا امواج برگشتی به سنسور برسند، ترانسمیتر می‌تواند فاصله بین سطح مایع و سطح ترانسمیتر را محاسبه کند. با در نظر گرفتن ابعاد و شکل مخزن، می‌توان حجم مایع را نیز محاسبه کرد.

 

ترانسمیتر سطح هیدرواستاتیک  

ترانسمیتر سطح هیدرواستاتیک از فشار مایع در مخزن برای اندازه‌گیری سطح استفاده می‌کند. این ترانسمیترها با استفاده از یک سنسور فشار و اصل هیدرواستاتیک، فشار مایع را در ارتفاع مخزن اندازه‌گیری می‌کنند. با توجه به فشار مایع، سطح مایع را تعیین می‌کنند.

 

ترانسمیتر سطح خازنی 

عملکرد ترانسمیتر سطح خازنی بر اساس تغییر خازن بین دو الکترود یا یک الکترود و دیواره مخزن است. الکترودها در مخازن قرار داده می‌شوند و هنگامی که سطح مایع تغییر می‌کند، فاصله بین الکترودها و میزان خازن نیز تغییر می‌کند. با اندازه‌گیری تغییر خازن، ترانسمیتر می‌تواند سطح مایع را تخمین بزند.

 

ترانسمیتر سطح راداری 

ترانسمیتر سطح راداری بر اساس ارسال و دریافت امواج رادار عمل می‌کند. ترانسمیتر شامل یک آنتن رادار است که امواج رادار را به سمت سطح مایع ارسال می‌کند. این امواج با برخورد به سطح مایع، به عقب بازتاب می‌شوند و توسط آنتن دریافت می‌شوند. بر اساس زمانی که طول می‌کشد تا امواج برگشتی به آنتن برسند، ترانسمیتر می‌تواند فاصله بین سطح مایع و سطح ترانسمیتر را محاسبه کند. با در نظر گرفتن ابعاد و شکل مخزن، می‌توان حجم مایع را نیز محاسبه کرد.

 

ترانسمیتر سطح مغناطیسی 

ترانسمیتر سطح مغناطیسی شامل یک سوئیچ مغناطیسی و یک لوله حاوی مایع است. سوئیچ مغناطیسی در داخل لوله قرار دارد و با تغییر سطح مایع، میدان مغناطیسی در نزدیکی سوئیچ تغییر می‌کند. این تغییر میدان مغناطیسی باعث تغییر در وضعیت سوئیچ مغناطیسی می‌شود که ترانسمیتر می‌تواند از طریق تشخیص وضعیت سوئیچ، سطح مایع را تخمین بزند.

 

ترانسمیتر سطح اختلاف فشار 

این نوع ترانسمیتر شامل دو پورت فشار متصل به مخزن می‌باشد. یک پورت در نقطه‌ای بالاتر از سطح مایع و دیگری در نقطه‌ای پایین‌تر از سطح مایع قرار دارد. اختلاف فشار بین این دو پورت به طور مستقیم با ارتفاع سیال بالای سطح مایع در مخزن مرتبط است.

 

ترانسمیتر سطح مایکروویو هدایت شده 

عملکرد ترانسمیتر سطح مایکروویو هدایت شده بر اساس ارسال موج‌های مایکروویو به سطح مایع و دریافت انعکاس آنها است. ترانسمیتر موج‌های مایکروویو را به وسیله یک آنتن یا یک رادار به سمت سطح مایع ارسال می‌کند. این موج‌ها از سطح مایع بازتاب می‌شوند و توسط یک آنتن یا رادار دریافت می‌شوند. بر اساس زمانی که طول عبور و برگشت موج‌ها طولانی‌تر است، می‌توان سطح مایع را تخمین زد.

 

ترانسمیتر سطح مایکروویو هدایت شده (Microwave level transmitter) 

ترانسمیتر سطح دیسپلیسری 

ترانسمیتر سطح دیسپلیسری که یک بدنه فلزی دارد، درون مایع قرار دارد و با تغییر سطح مایع حرکت می‌کند. تغییر موقعیت دیسپلیسر بر اساس سطح مایع به وسیله یک سیم یا شانه‌ای که به دیسپلیسر متصل است، اندازه‌گیری می‌شود. این اندازه‌گیری به ترانسمیتر فرستاده شده و سپس در صفحه نمایش نمایش داده می‌شود.