محصولات چگالی سنج


چگالی سنج Density Meter

چگالی‌سنج یا دنسیتومتر نوعی تجهیز است که برای اندازه‌گیری چگالی مواد مختلف استفاده می‌شود. این دستگاه میزان چگالی ماده را با توجه به وزن و حجم آن محاسبه می‌کند. چگالی به معنای مقدار جرمی موجود در یک واحد حجم است. اندازه‌گیری چگالی می‌تواند اطلاعات مهمی درباره خواص فیزیکی و شیمیایی مواد فراهم کند.

 

انواع چگالی سنج

  • چگالی‌سنج‌های هیدرواستاتیک (Hydrostatic densitometers)
  • چگالی‌سنج‌های ارتعاشی (Vibrating densitometers)
  • چگالی‌سنج‌های نوری (Optical densitometers)

 

چگالی‌سنج‌های هیدرواستاتیک

چگالی‌سنج‌های هیدرواستاتیک معمولاً از یک مخزن شامل مایع برای نمونه ماده استفاده می‌کنند. نمونه ماده درون مخزن قرار می‌گیرد و فشاری که توسط وزنگی ماده ایجاد می‌شود، توسط سنسورهایی که به دستگاه متصل هستند اندازه‌گیری می‌شود. با توجه به فشار و وزن موجود، چگالی محاسبه می‌شود.

 

چگالی‌سنج‌های ارتعاشی

در چگالی‌سنج‌های ارتعاشی نمونه ماده به عنوان جز فعال در ارتعاشات عمل می‌کند. هنگامی که ارتعاش به نمونه ماده اعمال می‌شود، ویژگی‌های دینامیکی ارتعاشات تغییر می‌کنند. این تغییرات در فرکانس و طول موج ارتعاشات توسط سنسورهای مختص به دستگاه اندازه‌گیری می‌شوند و بر اساس آن چگالی ماده محاسبه می‌شود.

 

چگالی‌سنج‌های نوری

این چگالی‌سنج‌ها با طیفی خاص (معمولاً نور مرئی یا فرابنفش) از طریق نمونه ماده عبور می‌کند. هنگامی که نور از طریق نمونه عبور می‌کند برخی از انواع نور جذب می‌شود و برخی دیگر از آن عبور می‌کند. با اندازه‌گیری میزان جذب نور توسط سنسورهای مختص به دستگاه، چگالی ماده تخمین زده می‌شود.