محصولات آنالایزر اکسیژن


آنالایزر اکسیژن Oxygen analyzer

آنالایزر اکسیژن با استفاده از یک الکترود اکسیژن اکسید شده جریان الکتریکی تولید می‌کند که نشان دهنده غلظت اکسیژن به صورت عددی می‌شود. در تکنولوژی نوری پس از تعامل نمونه هوا با یک ماده شیمیایی و یا سنسور خاص، تغییرات نوری در شدت یا طول موج نشان دهنده غلظت اکسیژن در نمونه هوا می‌شود. در تکنولوژی نسوزک از جذب پارامتریک اکسیژن توسط یک ماده خاص استفاده می‌شود و بر اساس این جذب، غلظت اکسیژن اندازه‌گیری می‌شود.

 

انواع آنالایزر اکسیژن

  • آنالایزرهای الکتروشیمیایی (Electrochemical analyzers)
  • آنالایزرهای نسوز (Flammable analyzers)
  • آنالایزرهای فلوئورسانس (Fluorescence analyzers)
  • آنالایزرهای اسپکتروفتومتری (Spectrophotometric analyzers)

 

آنالایزرهای الکتروشیمیایی

 این نوع آنالایزرها از الکترودهای الکتروشیمیایی برای اندازه‌گیری غلظت اکسیژن استفاده می‌کنند. الکترودها با تغییر جریان الکتریکی در حضور اکسیژن و واکنش‌های شیمیایی تولید شده، غلظت اکسیژن را اندازه‌گیری می‌کنند.

                  

آنالایزرهای نسوز

 این نوع آنالایزرها اکسیژن را بر اساس تغییر قطبیت یا ویژگی‌های سنسورهای خاصی که در برابر اکسیژن تغییر می‌کنند، اندازه‌گیری می‌کنند. این آنالایزرها برای کاربردهایی که نیاز به سنسورهای نسوز و ضدخوردگی دارند، بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

 آنالایزرهای فلوئورسانس

 این نوع آنالایزرها بر اساس تغییرات فلوئورسانس یا گریز از تابش نور در حضور اکسیژن، غلظت اکسیژن را اندازه‌گیری می‌کنند. این آنالایزرها عملکرد بسیار دقیق و پایدار دارند و برای کاربردهایی که نیاز به اندازه‌گیری دقیق غلظت اکسیژن است، مناسب هستند.

 

آنالایزرهای اسپکتروفتومتری

آنالایزرهای اسپکتروفتومتری دستگاه‌هایی هستند که برای اندازه‌گیری و تجزیه‌وتحلیل مقادیر نوری در طول موج‌های مختلف استفاده می‌شوند. این دستگاه‌ها به وسیله‌ی پرتوهای نوری، میزان جذب و یا انتشار نور توسط نمونه‌های مایع، گاز یا جامد را اندازه‌گیری می‌کنند. 

 

  آنالایزر اکسیژن Oxygen analyzer